دوره ارث

۱۴۰۰-۱۱-۰۶


دوره ارث

 تدریس مبحث ارث در 4 جلسه

جلسه اول و دوم تدریس طبقه اول

جلسه سوم تدریس طبقه دوم

جلسه سوم تدریس طبقه سوم